เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

อาชีพผู้ประกาศข่าว ต้องจบคณะอะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

อาชีพผู้ประกาศข่าว ต้องจบคณะอะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?
ผู้ประกาศข่าว คือ อาชีพที่ทำหน้าที่ประกาศข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ หน้าที่หลักของผู้ประกาศข่าวคือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ โดยการอ่านข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง เป็นธรรม และนำเสนอมุมมองที่ถูกต้องที่สุดให้กับประชาชน
อาชีพผู้ประกาศข่าวจำเป็นต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงมาก เนื่องจากการรายงานข่าวสารสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนอย่างกว้างขวาง ผู้ประกาศข่าวต้องมีความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้

เส้นทางสู่ อาชีพผู้ประกาศข่าว

ผู้ประกาศข่าวเป็นอาชีพที่สามารถฝึกฝนได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงสายก็ได้ แต่หากเรียนในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงก็จะช่วยผลักดันให้เข้าใจและทำงานอาชีพนี้ได้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาในระดับต่าง ๆ

ระดับมัธยมศึกษา

 • สายวิทย์หรือสายศิลป์ หรือ
 • ปวช. หรือ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยการสอบคัดเลือกตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาที่ใกล้เคียง เช่น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ สาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล เป็นต้น
 • โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 4 ปี และสำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิการศึกษา นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต)

การเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร การเขียนข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพผู้ประกาศข่าว ต้องจบคณะอะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ประกาศข่าว

ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ประกาศข่าวประกอบด้วยหลายด้านที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร : งานหลักของผู้ประกาศข่าวคือการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ชมผู้ฟัง ดังนั้น ทักษะนี้จึงขาดไม่ได้ ผู้ประกาศข่าวต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) : ผู้ประกาศข่าวต้องสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล มีวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อหรือด่วนสรุปข้อมูลข่าวสารเอง ต้องแยกแยะความคิดเห็นส่วนตัวหรืออคติส่วนตัวออกจากข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอ เพื่อรายงานข่าวอย่างเป็นกลาง เป็นธรรม รอบด้าน และถูกต้อง
 • ทักษะการอ่าน : ผู้ประกาศข่าวต้องสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจน ตรงตามไวยากรณ์ เว้นวรรคตอนถูกต้อง และควรมีน้ำเสียงที่มีคุณภาพ คือมีน้ำเสียงชัดเจน น่าฟัง พูดแล้วเสียงไม่สั่นหรือแหบแห้ง
 • ทักษะการฟัง : การฟังเพื่อจับประเด็นและตั้งคำถามได้ เป็นทักษะที่สำคัญในการรายงานข่าวเวลาที่ต้องมีการสัมภาษณ์แหล่งข่าว
  ทักษะในการตัดสินใจและ
 • แก้ไขปัญหา : ผู้ประกาศข่าวต้องมีความพร้อมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพราะบางครั้งอาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟสตูดิโอดับแต่ยังต้องอ่านข่าวต่อ ซึ่งการรายงานข่าวมักเป็นการถ่ายทอดสด ทักษะการแก้ไขปัญหาจึงถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก
 • ทักษะภาษาอังกฤษ : แม้จะเป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาไทย แต่การมีทักษะภาษาอังกฤษจะทำให้สามารถติดตามข่าวสารจากประเทศทั่วโลกได้ และยังเป็นทักษะที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพด้วย
 • ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) : ผู้ประกาศข่าวควรมีความสนใจใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะข้อมูลข่าวสารนั้นไม่หยุดนิ่ง และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

ข้อดีและข้อจำกัดของอาชีพผู้ประกาศข่าว

ข้อดีของอาชีพ

 • มีรายได้ดี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นตามความสามารถและประสบการณ์
 • เนื้องานไม่หยุดนิ่ง มีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้ติดตามและอ่านทุกวัน
 • มีความอิสระสูง สามารถรับงานนอกได้หากไม่กระทบกับงานหลัก
 • เป็นอาชีพที่ไม่มีการเกษียณอายุ สามารถทำงานได้ตลอดจนกว่าจะทำไม่ไหว

ข้อจำกัดของอาชีพ

 • ทำงานไม่เป็นเวลา หากมีการรายงานข่าวนอกสถานที่แบบทันที ผู้ประกาศข่าวจะต้องพร้อมตลอดเวลา
 • เพราะข้อมูลข่าวสารนั้นมีทุกวัน ผู้ประกาศข่าวจึงอาจต้องทำงานทุกวัน และจะต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาด้วย
 • การอ่านข่าวทุกครั้งมักเป็นการถ่ายทอดสด จึงต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันและเครียดได้

บทสรุปส่งท้าย

สำหรับทุกคนที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าว ควรเริ่มลงมือเสียตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่เราค้นหาตัวเองพบแล้วว่าเราต้องการที่จะทำงานอะไรในอนาคต เพราะอาชีพนี้ต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากกว่าที่จะสามารถอ่านข่าวได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน คล่องแคล่ว น่าเชื่อถือ มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำ และที่สำคัญต้องสื่อสารข่าวออกมาได้อย่างเป็นกลางและถูกต้องมากที่สุด
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…