เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา
อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล แก้ไข ฟื้นฟู ให้คำปรึกษาในการเลือกแว่นตา เลนส์ คอนแทคเลนส์ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ เช่น ปัญหาสายตาสั้น-ยาว-เอียง ซึ่งหากวินิจฉัยอาการเบื้องต้นแล้วคนไข้มีภาวะที่ไม่ปกติแค่สายตา แต่เป็นที่ดวงตา ก็จะส่งต่อให้จักษุแพทย์ทำการดูแลและรักษาต่อไป
ทั้งนี้หลายคนอาจเข้าใจผิด หรือคิดว่าเป็นอาชีพเดียวกับจักษุแพทย์ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะ จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจและรักษาโรคที่ดวงตา ด้วยวิธีการรักษา เช่น ให้ยา เลเซอร์ ผ่าตัด เป็นต้น ความแตกต่างคือ “จักษุแพทย์” เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจและรักษาโรคที่ดวงตา ส่วน “นักทัศนมาตร” คือ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของอาชีพนักทัศนมาตร

นักทัศนมาตร (Optometrist) มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการดูแลสุขภาพตาและการมองเห็นของผู้ป่วย รวมถึงการตรวจวินิจฉัยปัญหาการมองเห็นและให้การรักษาที่เหมาะสม ดังนี้

การตรวจวินิจฉัยการมองเห็น

นักทัศนมาตรจะทำการตรวจวัดสายตาและประเมินความสามารถในการมองเห็น เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการมองเห็น เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และต้อหิน

การให้คำปรึกษาและแนะนำ

นักทัศนมาตรจะแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตาและวิธีการป้องกันปัญหาการมองเห็น รวมถึงการเลือกใช้แว่นตาและคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

การตรวจและรักษาโรคตา

นักทัศนมาตรจะตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคตาที่ไม่ซับซ้อน เช่น ตาแดง ตาแห้ง ตาอักเสบ และการติดเชื้อตา

การปรับแว่นตาและคอนแทคเลนส์

นักทัศนมาตรจะทำการปรับแว่นตาและคอนแทคเลนส์ให้เหมาะสมกับสายตาของผู้ป่วย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษาแว่นตาและคอนแทคเลนส์

การตรวจประเมินการทำงานของตา

นักทัศนมาตรจะตรวจประเมินการทำงานของตา รวมถึงการประเมินการเคลื่อนไหวของตา ความสามารถในการจับโฟกัส และการประสานงานของตา

การแนะนำการผ่าตัดและการรักษาเพิ่มเติม

ในกรณีที่พบปัญหาการมองเห็นหรือโรคตาที่ต้องการการรักษาเพิ่มเติม นักทัศนมาตรจะทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางตาหรือศัลยแพทย์ตา

การติดตามผลการรักษา

นักทัศนมาตรจะทำการติดตามผลการรักษาและตรวจวินิจฉัยซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีผลการรักษาที่ดี
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

เส้นทางสู่อาชีพ นักทัศนมาตร

เส้นทางสู่อาชีพ นักทัศนมาตร (Optometrist) นั้นต้องการการศึกษาและการฝึกฝนอย่างเข้มข้น รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนหลักๆ ของเส้นทางสู่อาชีพนี้มี ดังนี้

การศึกษาในระดับต่าง ๆ

ระดับมัธยมศึกษา

 • ​สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์ – คณิต GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) ทำสำเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเรียงความในหัวข้อ “นักทัศนมาตรศาสตร์ในอุดมคติ” พร้อมกับแนบใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • หากสำเร็จการศึกษาจากสายอาชีพที่มีความรู้เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
 • เกณฑ์การคัดเลือกหลักต้องไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพ การมองเห็นสี การมองเห็นภาพ 3 มิติ และกล้ามเนื้อตาที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรัฐบาล : คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเอกชน : คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หลักสูตร 6 ปี) รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสาร หรือมีทักษะ ด้านการพูด ฟังและเขียนภาษาไทยในระดับดี

ใบประกอบวิชาชีพ

 • สอบใบประกอบโรคศิลปะ จากกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อต่อหนังสืออนุญาตทุกๆ 2 ปี แล้วจึงสามารถประกอบอาชีพทัศนมาตรได้

ข้อดีและข้อจำกัดของการเป็นนักทัศนมาตร

ข้อดีของอาชีพ

 • นักทัศนมาตรเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน
 • มีรายได้ดีและมั่นคง เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่ต้องการความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
 • มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ผ่านการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรมต่างๆ
 • ทำงานได้ทั้งส่วนของรัฐ เอกชน หรือคลินิกส่วนตัว
 • สามารถทำงานที่ต่างประเทศได้ เพราะหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรองรับเป็นมาตรฐานสากล

ข้อจำกัดของอาชีพ

 • การศึกษาและการฝึกฝนที่ยาวนาน รวมถึงการผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ
 • ความกดดันในการทำงาน
 • ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • ความรับผิดชอบสูง ภาระหน้าที่ที่มีความสำคัญและต้องการความรอบคอบ

บทสรุปส่งท้าย

อาชีพนักทัศนมาตรเป็นอาชีพที่ถือกำเนิดจากต่างแดน โดยมีค่าตอบแทนที่สูงอย่างน่าทึ่ง ในประเทศไทยยังคงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะทางในสาขานี้อย่างแท้จริง สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรนี้น้อยมาก แต่ทว่าปัจจุบันความนิยมเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักทัศนมาตรในประเทศไทยจะได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดใจอย่างมาก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
อาชีพผู้ประกาศข่าว ต้องจบคณะอะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

อาชีพผู้ประกาศข่าว ต้องจบคณะอะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

ผู้ประกาศข่าว คือ อาชีพที่ทำหน้าที่ประกาศข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์…
อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง?

อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง?

อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง? มาติดตามไปพร้อมกันได้เลย งานธนาคารเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์และมีข้อดีหลายประการที่ทำให้หลายคนสนใจ หนึ่งในนั้นคือความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากสถาบันการเงินมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

คุณพร้อมที่จะมาสร้างสรรค์กาแฟแก้วพิเศษกับเราหรือยัง? รับสมัครเพื่อนร่วมทีม – บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…