เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 11 อัตรา โดยรับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติบัติการ

 • จำนวน 11 อัตรา ดังนี้
  • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 อัตรา
  • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 อัตรา
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 อัตรา
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 อัตร
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 อัตรา
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 อัตรา
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 อัตรา
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา
  • ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สนใจติดต่อสมัคร

 • 1. สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 – 19 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2355 3388 ต่อ 103 หรือ 0 2354 3765
 • 2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ ส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 – 19 กรกฎาคม 2567 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซอง ว่า “สมัครคัดเลือกฯ”
 • 3. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมใน การสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 – 19 กรกฎาคม 2567 (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 80.30 น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.) โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] ซึ่งผู้ที่เลือกสมัครวิธีนี้ เมื่อส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วต้องติดต่อกลับมาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2354 3765 ในวันและเวลาราชการ เพื่อยืนยันการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับการได้รับใบสมัครให้ท่านทราบเพื่อยืนยันการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งก่อนวันและเวลาเปิดรับสมัครหรือส่งหลังวันและเวลาปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา สําหรับการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องนําใบสมัครฉบับจริงและเอกสารที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องมายื่นภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…