เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 4 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 4 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • เงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ โดยหาก จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (2) ประสบการณ์ทำงานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมินค่างาน บจธ. หรือมีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิด ชอบไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร เทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • (3) กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดตามข้อ (2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
  • (4) มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
  • (5) มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • (6) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • (7) มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ สามารถกระตุ้นและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
  • (8) มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบและพัฒนาองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  • (9) มีทักษะการบริหารงานแบบเครือข่าย สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกต่างๆ ได้อย่างมีพลวัต สามารถประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • (10) มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
  • (11) สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้
  • (12) มีความสามารถในการเชื่อมโยงการปฏิบัติ ภารกิจตามตำแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ บจก.

2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย

 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย
 • เงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ โดยหากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (2) ประสบการณ์ทำงานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมินค่างาน บจธ. หรือมีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร เทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้น ไป ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • (3) กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดตามข้อ (2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
  • (4) มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
  • (5) มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • (6) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • (7) มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ สามารถกระตุ้นและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
  • (8) มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบและพัฒนาองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  • (9) มีทักษะการบริหารงานแบบเครือข่าย สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ต่างๆ ได้อย่างมีพลวัด สามารถประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • (10) มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
  • (11) สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้
  • (12) มีความสามารถในการเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่งให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ บจธ.

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย
 • เงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านเกษตร พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ
  • (2) มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน 1 ปีขึ้นไป
  • (3) กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงาน สรรหาและคัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ
  • (4) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน
  • (5) มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานสูง
  • (6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • (7) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน โดยหากมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถให้กับชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (8) มีทักษะการทำงานกับองค์กรชุมชน ชาวบ้านและพร้อมที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อประโยชน์แก่งาน
  • (9) มีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่รู้ในข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • (10) สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ ปฏิบัติงาน นอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้
  • (11) หากมีความสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกชุมชนเพื่อการยกระดับ พัฒนาศักยภาพ ชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองบริหารกลาง
 • เงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือการบัญชี
  • (2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
  • (3) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี
  • (4) สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • (5) มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • (6) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
  • (7) มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบการเงินและบัญชี
  • (8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน
  • (9) มีทักษะการทำงานแบบเครือข่าย พร้อมที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อประโยชน์แก่งาน
  • (10) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได้

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
 • ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.labai.or.th สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. (โดยก่อนเข้ามายื่น สมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083-0925695 หรือ 080-4595964) หรือ Scan เอกสารการสมัคร โดยรวม เอกสารการสมัครทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ PDF แล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. (หากไม่ได้รับการยืนยันการรับ เอกสารตามช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่ส่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083-0925695 หรือ 080-4595964)
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันโรคผิวหนัง 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันโรคผิวหนัง 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันโรคผิวหนัง 1 อัตรา โดยรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

คุณพร้อมที่จะมาสร้างสรรค์กาแฟแก้วพิเศษกับเราหรือยัง? รับสมัครเพื่อนร่วมทีม – บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…