เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

อาชีพ การเขียนบทความ อาชีพเสริมยอดนิยม ปี 2024

อาชีพ การเขียนบทความ เป็นหนึ่งในอาชีพเสริมยอดนิยมที่น่าสนใจในปี 2024 เนื่องจากมีความต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างมากบนโลกออนไลน์

อาชีพ การเขียนบทความ

อาชีพ การเขียนบทความ เป็นหนึ่งในอาชีพเสริมยอดนิยมที่น่าสนใจในปี 2024 เนื่องจากมีความต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างมากบนโลกออนไลน์ ลักษณะงานนี้มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 1. ความยืดหยุ่น – นักเขียนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมเวลาทำงานเอง
 2. รายได้ที่ดี – การเขียนบทความคุณภาพสำหรับเว็บไซต์ชั้นนำหรือแบรนด์ใหญ่ๆ สามารถรับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง โดยเฉพาะถ้ามีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ
 3. พัฒนาทักษะ – การเขียนบทความช่วยฝึกฝนทักษะการเขียน การวิจัย และการถ่ายทอดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ความหลากหลาย – นักเขียนสามารถเลือกเขียนในหัวข้อที่ตนเองสนใจและถนัด ทั้งในแนวตรง เช่น การเงิน เทคโนโลยี การแพทย์ หรือแนวบันเทิง ไลฟ์สไตล์ก็ได้
 5. สร้างผลงาน – บทความที่เขียนสามารถใช้เป็นตัวอย่างผลงานในการสมัครงานประจำหรือได้รับงานเขียนอื่นๆ ต่อไป
โดยทั่วไป นักเขียนบทความจะทำงานแบบรับจ๊อบ หรือเป็นนักเขียนประจำให้กับแบรนด์ เว็บไซต์ หรือสำนักพิมพ์ โอกาสในการประกอบอาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อไปในอนาคต

ประเภทของบทความ

บทความข่าว/ข้อมูล

บทความข่าว/ข้อมูล

บทความข่าว/ข้อมูล (News/Informative Articles) หมายถึงบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน มักมีลักษณะ ดังนี้

 1. นำเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นกลาง
 2. มีหลักฐานและแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 3. มีการอ้างอิงและรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
 4. ภาษาที่ใช้เป็นทางการ ตรงประเด็น
 5. โครงสร้างเนื้อหามีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
 6. ไม่มีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกินความจำเป็น
 7. อาจมีการวิเคราะห์หรือตีความบางประเด็น แต่ต้องมีหลักฐานสนับสนุน
บทความประเภทนี้มักพบในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ประเภทข่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น
 • บทความข่าวเหตุการณ์สำคัญ
 • บทความรายงานผลการวิจัย/สถิติ
 • บทความแนะนำความรู้/เคล็ดลับใหม่ๆ
 • บทความรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน
การเขียนบทความประเภทนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะการวิจัย การตรวจสอบข้อมูล การเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
บทความบันเทิง/ไลฟ์สไตล์

บทความบันเทิง/ไลฟ์สไตล์

บทความบันเทิง/ไลฟ์สไตล์ (Entertainment/Lifestyle Articles) เป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวบันเทิงและวิถีชีวิต มีลักษณะดังนี้

 1. นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ ดารา บุคคลสำคัญ งานอดิเรก การท่องเที่ยว อาหาร แฟชั่น ฯลฯ
 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงและให้ข้อมูลเชิงไลฟ์สไตล์แก่ผู้อ่าน
 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการมากนัก อาจมีสำนวนตลกขบขันหรือสนุกสนานแทรก
 4. มีองค์ประกอบของความบันเทิงผสมผสานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ คลิปวิดีโอ เรื่องราวชวนติดตาม
 5. อาจมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง ไม่ใช่การโจมตีส่วนบุคคล
 6. โครงสร้างเนื้อหาไม่เคร่งครัดเหมือนบทความข่าวหรือบทความวิชาการ อาจเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าหรือแนวคิดน่าสนใจก็ได้
ตัวอย่างบทความประเภทนี้ เช่น บทความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม, รีวิวภาพยนตร์หรือซีรีส์ใหม่, บทสัมภาษณ์ดารานักร้อง, บทความไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการทำอาหาร แนวคิดตกแต่งบ้าน เป็นต้น บทความประเภทนี้ต้องมีความน่าสนใจ ทันสมัย เข้าใจง่าย และสอดแทรกองค์ประกอบความบันเทิงอย่างเหมาะสม เพื่อดึงดูดผู้อ่านให้ติดตามเนื้อหาจนจบ
บทความวิชาการ/งานวิจัย

บทความวิชาการ/งานวิจัย

บทความวิชาการ/งานวิจัย (Academic/Research Articles) เป็นบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการและนำเสนองานวิจัย มีลักษณะสำคัญดังนี้

 1. มีที่มาจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ มีกรอบทฤษฎี วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการวิจัยที่ชัดเจน
 2. นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือผลการวิจัยที่คัดค้านหรือสนับสนุนทฤษฎีเดิม
 3. มีการอ้างอิงผลงานวิจัย บทความ หนังสือ หรือแนวคิดจากนักวิชาการอื่นๆ อย่างละเอียดถูกต้อง
 4. ใช้ภาษาเป็นทางการ มีคำศัพท์เฉพาะทาง มีโครงสร้างการนำเสนอตามหลักวิชาการ
 5. มีการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัยอย่างมีหลักการและเหตุผล
 6. จัดทำโดยนักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
 7. มีการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์

บทความประเภทนี้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ เอกสารการประชุมวิชาการ หรือฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวความคิดใหม่ๆ ในหมู่นักวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานการพิสูจน์ และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
การเขียนบทความประเภทนี้จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิชาการอย่างครบถ้วน เพื่อให้งานวิจัยนั้นมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ

บทความแนะนำสินค้า/บริการ (สปอนเซอร์คอนเทนท์)

บทความแนะนำสินค้า/บริการ (สปอนเซอร์คอนเทนท์)

บทความแนะนำสินค้า/บริการ หรือ สปอนเซอร์คอนเทนท์ (Sponsored Content) หมายถึงเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยมีแบรนด์หรือองค์กรเป็นผู้สนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทสินค้าและบริการ โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

 1. เนื้อหามีการกล่าวถึงหรือนำเสนอสินค้า/บริการของแบรนด์นั้นๆ อย่างชัดเจน
 2. จัดทำโดยนักเขียนมืออาชีพ มีรูปแบบคล้ายบทความทั่วไป แต่เน้นนำเสนอจุดเด่น/ประโยชน์ของสินค้า
 3. ต้องระบุข้อความ “Sponsored” หรือ “Paid Content” เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาปกติ
 4. มีการวางแผนเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย
 5. รูปแบบเนื้อหาอาจเป็นบทความแนะนำสินค้า บทสัมภาษณ์ รีวิว แนวคิดการใช้งาน เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ ฯลฯ
 6. มักเผยแพร่บนสื่อดิจิทัล เว็บไซต์ออนไลน์นิตยสาร แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ช่องยูทูบ เป็นต้น
จุดประสงค์สำคัญคือการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ กระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจและจดจำสินค้านั้น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด การเขียนบทความประเภทนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบ สามารถผสมผสานการนำเสนอคุณภาพของสินค้า แต่ยังคงมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน
บล็อก/บทความส่วนตัว

บล็อก/บทความส่วนตัว

บล็อก/บทความส่วนตัว (Blogs/Personal Articles) หมายถึงเนื้อหาที่ได้รับการสร้างสรรค์และเผยแพร่โดยบุคคลทั่วไป ไม่ใช่สื่อมวลชนหรือองค์กร โดยมีลักษณะดังนี้

 1. นำเสนอประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็น และเรื่องราวส่วนตัวของผู้เขียนเอง
 2. เนื้อหาสามารถครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งไลฟ์สไตล์ ความสนใจพิเศษ การเดินทาง อาหาร ธุรกิจ ฯลฯ
 3. รูปแบบการเขียนเป็นอิสระ ใช้ภาษาส่วนตัว สนุกสนาน มีสไตล์การถ่ายทอดที่แตกต่างจากบทความประเภทอื่น
 4. โครงสร้างเนื้อหาไม่เคร่งครัด สามารถแบ่งหัวข้อย่อยหรือเล่าเรื่องแบบกระโจนกระจายได้
 5. อาจมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและการวิจารณ์ได้อย่างเปิดเผย
 6. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกล่องคอมเมนท์
 7. มีตัวตนหรือแบรนด์ส่วนตัวของผู้เขียนเองที่สร้างความผูกพันกับผู้อ่าน

บทความประเภทนี้มักเผยแพร่บนเว็บบล็อกส่วนตัว หรือแพลตฟอร์มสำหรับบล็อกเกอร์ เช่น WordPress, Blogger เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิด สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่านที่สนใจในหัวข้อเดียวกัน และสร้างแบรนด์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางหารายได้พิเศษจากโฆษณาหรือการขายสินค้าได้อีกด้วย

ช่องทางหารายได้

 • เขียนบทความรับจ๊อบ (Freelance)
 • เป็นนักเขียนประจำให้สื่อ/องค์กร
 • เขียนบทความสปอนเซอร์
 • สร้างบล็อกและรายได้จากการโฆษณา
 • เขียนหนังสือ/คู่มือ และวางจำหน่าย

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ทักษะการเขียนที่ดี การใช้ภาษาถูกต้อง
 • ความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างน่าสนใจ
 • ความละเอียดรอบคอบและการตรวจทานที่ดี
 • ความสามารถในการวิจัยและค้นคว้าข้อมูล
 • ความรู้เรื่องการเขียนเพื่อการตลาด (ถ้าเป็นบทความสปอนเซอร์)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

 • การหากิจกรรมเสริมรายได้ในช่วงแรกๆ เนื่องจากรายได้ยังไม่มั่นคง
 • การลงทุนการตลาดออนไลน์สำหรับบล็อกส่วนตัว
 • การเก็บสะสมผลงานและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
โดยรวมแล้ว อาชีพการเขียนบทความเป็นอาชีพที่มีโอกาสและความท้าทายสูง ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีความพยายามและไม่หยุดพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สรุป อาชีพ การเขียนบทความ

อาชีพการเขียนบทความเป็นหนึ่งในอาชีพเสริมยอดนิยมในปี 2024 เนื่องจากความต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงในโลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีประเภทของบทความที่หลากหลาย ได้แก่
 • บทความข่าว/ข้อมูล – นำเสนอข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นกลาง
 • บทความบันเทิง/ไลฟ์สไตล์ – เนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง ดารา การท่องเที่ยว แฟชั่น ฯลฯ มีองค์ประกอบความบันเทิงผสมผสาน
 • บทความวิชาการ/งานวิจัย – นำเสนอผลการศึกษาวิจัย แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ๆ เชิงวิชาการ
 • บทความแนะนำสินค้า/บริการ – เนื้อหาที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแบรนด์
 • บล็อก/บทความส่วนตัว – แบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง เรื่องราวส่วนตัว แบบอิสระ
นักเขียนบทความสามารถทำงานแบบรับจ๊อบหรือเป็นนักเขียนประจำให้กับสื่อ/องค์กร มีช่องทางหารายได้จากการรับจ้างเขียน การเขียนบล็อกส่วนตัว หรือการเขียนบทความสปอนเซอร์ คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการเขียน การใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัย และในบางประเภทต้องมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาชีพนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่น พัฒนาทักษะการเขียน สร้างผลงาน และมีโอกาสสร้างรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง

โอกาสในการเปิดมุมมองใหม่กับ PartTimeTH จะพาคุณสำรวจอาชีพเสริมและแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ ที่หลายคนอาจมองข้ามแล้วพบกันในบทความถัดไป ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…