เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เทคนิคสร้างบรรยากาศที่ทำงานให้ดี ช่วยทำให้การทำงานดีขึ้นจริงไหม ?

เทคนิคสร้างบรรยากาศที่ทำงานให้ดี ช่วยทำให้การทำงานดีขึ้นจริงไหม ?
บรรยากาศที่ทำงานที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมาก พนักงานที่รู้สึกสบายใจ มั่นใจ และมีความสุขในการทำงาน มักจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า โดยในวันนี้ PartTimeTH จะพาทุกท่านไปรับชมผลดีและวิธีการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

ตัวอย่างผลดีของบรรยากาศที่ทำงาน ที่ดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน

1. เพิ่มสมาธิและความจดจ่อ

พนักงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย จะมีสมาธิและจดจ่อกับงานได้ดีขึ้น

2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

บรรยากาศการทำงานที่ดี ช่วยกระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ

3. เพิ่มแรงจูงใจ

พนักงานที่รู้สึกได้รับการสนับสนุนและเห็นคุณค่าจากองค์กร จะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับงานมากขึ้น

4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

บรรยากาศการทำงานที่ดี ช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ลดความเครียด

พนักงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เครียดต่ำ จะมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อสุขภาพกายโดยรวม

6. ลดการลาออก

พนักงานที่พึงพอใจกับงานและองค์กร จะมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลง

ตัวอย่างของบรรยากาศการทำงานที่ดี

1. การสื่อสารที่ดี

องค์กรที่มีการสื่อสารที่ดี พนักงานจะรู้สึกได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และรู้สึกมีส่วนร่วม

2. ความสัมพันธ์ที่ดี

พนักงานที่ทำงานร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะรู้สึกมีความสุขและสบายใจในการทำงาน

3. การให้รางวัล

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการให้รางวัลแก่พนักงาน จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความยืดหยุ่น

องค์กรที่มีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือเลือกระยะเวลาการทำงานเอง จะช่วยให้พนักงานมีสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

5. โอกาสในการพัฒนา

องค์กรที่ให้โอกาสพนักงานได้พัฒนาทักษะและความรู้ จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความมั่นใจ

วิธีสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองค์กร ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวย

 • ออกแบบพื้นที่ทำงานให้ปลอดภัย สะอาด และสบายตา: แสงสว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิที่เหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ที่รองรับสรีระ ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพของพนักงาน
 • จัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ: พนักงานควรมีพื้นที่สำหรับผ่อนคลาย พูดคุย ทานอาหาร หรือทำกิจกรรมยามว่าง เพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน: จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การนั่งสมาธิ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ส่งผลต่อการทำงานที่ดีขึ้น

2. ส่งเสริมการสื่อสารที่ดี

 • ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส: พนักงานทุกคนควรสามารถสื่อสารความคิดเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนปัญหาได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินหรือลงโทษ
 • รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน: หัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน: พนักงานควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนและให้ความสำคัญกับพนักงาน

 • ให้การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน: พนักงานควรได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • ให้รางวัลและการยกย่องพนักงาน: หัวหน้างานควรให้รางวัล และยกย่องพนักงาน เมื่อทำงานได้ดี หรือบรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง: หัวหน้างานควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง เข้าใจ ใส่ใจ และช่วยเหลือลูกน้อง เมื่อลูกน้องประสบปัญหา

4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

 • จัดกิจกรรมสร้างทีม: จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมกีฬา
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกัน: หัวหน้างานควรสนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน: หัวหน้างานควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เพื่อให้พนักงานรู้สึกสบายใจ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • ให้สวัสดิการที่ครอบคลุม: พนักงานควรได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง และวันลาพักร้อน
 • ส่งเสริมสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว: พนักงานควรมีเวลาส่วนตัวเพียงพอ เพื่อพักผ่อน และทำกิจกรรมส่วนตัว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงาน
 • สนับสนุนให้พนักงานมีชีวิตชีวา: จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การนั่งสมาธิ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตล้วน
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการทำงานที่ดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่ผสมผสานกัน องค์กรที่ต้องการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี จึงต้องใส่ใจพนักงานในทุกๆ ด้าน

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…