เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567

สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567
สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำ ให้โรงเรียนเข้มมาตรการป้องกันโควิด-อากาศร้อน
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเปิดเทอม 2567 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม และ มัธยม ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม โดยมีแนวทางสร้างความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัย

ล่าสุดทาง สพฐ. อัพเดต มาตรการรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 2567

ทาง สพฐ. ได้แจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บ้าน เข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนเดินทางถึงบ้านพักนักเรียน อาทิ เรื่องรถรับ-ส่ง นักเรียนให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 และได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมส่งขนทางบก เช่น

 • มีเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
 • มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายเป็นสีส้มสะท้อนแสง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีข้อความว่า “รถรับ – ส่งนักเรียน” เป็นตัวอักษรสีดํา ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใน ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร และมีชื่อสถานศึกษาติดอยู่ด้านข้าง ทั้งสองข้างของตัวรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
 • กระจกรถต้องมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพ การจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน หากมีการติดฟิล์มกรองแสง เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วแสงต้องผ่านทั้งกระจกกันลมและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าระดับที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด และมิให้นําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด และไม่เป็นเหตุให้บังทัศนวิสัยในการขับขี่
 • มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้น
 • สีของตัวรถต้องใช้สีตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567

มาตรการ เรื่อง การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย

 • เข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน ให้มีความแข็งแรงปลอดภัย
 • สํารวจและซ่อมบํารุงระบบป้องกัน ระบบแจ้งเตือน ระบบอาณัติสัญญาณเตือนภัย ให้สามารถพร้อมใช้งาน อาทิ สัญญาณเสียงเตือนภัย ทางหนีไฟหรือประตูหนีไฟ สัญญาณเตือนอัคคีภัย เครื่องตรวจจับควันไฟ เครื่องตรวจจับความร้อน ระบบไฟสํารอง ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระบบสายดิน ไฟฉายฉุกเฉิน ถังดับเพลิง เป็นต้น
 • ตรวจสอบสถานที่และจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน อาทิ จัดระบบไฟฟ้า และ ไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบ พื้นที่อันตราย ในเขตก่อสร้าง สระน้ำ บ่อน้ำ คูคลอง รางระบายน้ำ อาคารที่ชํารุด บริเวณพื้นที่รกร้าง ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ติดตั้งกล้องวรจรปิด เป็นต้น
 • ปรับปรุง พัฒนาสนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ให้ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก มยผ. 9902-59
 • พัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้พร้อมใช้งาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) มีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจน
 • จัดโรงอาหาร ให้มีที่นั่งเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานด้านสาธารณสุข และจัดให้มีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหาร
มาตรการ เรื่อง การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยได้แจ้งแนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแล้ว โดยในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ให้พิจารณาปิดเรียน และจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand เป็นต้น
ส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลสถิติการแพร่ระบาดจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ส่วนตัวไม่กังวลมากนักเพราะโรงเรียนมีประสบการณ์การป้องกันจากการแพร่ระบาดในครั้งที่ผ่านมามากพอสมควร
ดังนั้น ในเบื้องต้นก็ขอให้ยึดมาตรการป้องกันตามแนวทางเดิมไปก่อน โดยโรงเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมสถานที่ เจลแอลกอฮอล์ เน้นย้ำนักเรียนในเรื่องการล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหากมีการระบาดหนัก จนกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดเรียน และปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ เช่น การเรียนออนไลน์ จึงต้องเน้นย้ำ ในเรื่องการป้องกันดูแลตัวเอง โดยยืนยันว่า วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เปิดเรียนได้ตามปกติ
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผยยอด ยื่นภาษี 2567 แบบเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี…
สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก…
Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

โอกาสดีมาแล้ว! สายการบินดังฮ่องกง Pacific Airways Limited กำลังเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนมากถึง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…