เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เปิดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร สว.2567 ใครมีสิทธิ์สมัครบ้าง?

เปิดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร สว.2567
‘เลือก สว.2567’ กกต. เปิดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ 200 คน เช็กปฏิทินวันรับสมัคร-วันเลือกตั้ง ขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร และใครมีสิทธิ์สมัครบ้าง? ติดตามไปพร้อมกันได้เลย
หลังจาก พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ปี 2567 มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปคุณสมบัติทั่วไปและวันเปิดรับ “สมัครเลือก สว.” ชุดใหม่ จำนวน 200 คน ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร สว.2567

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันที่สมัครรับเลือก
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่นับรวมผู้สมัครกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
 4. ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เกิดในอำเภอที่ลงสมัครรับเลือก
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอที่ลงสมัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันที่สมัคร
  • เคยทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันที่สมัคร
  • เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
  • เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สองปีการศึกษา

ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

 • แบบใบสมัคร (แบบ สว.2)
 • แบบข้อมูลแนะนำตัว (แบบ สว.3)
 • แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (ต้องมีพยานรับรองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรับรอง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 8.5 x 13.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ยืนยันว่าเกิดในอำเภอที่สมัคร หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ เคยศึกษา หรือ เคยทำงานในอำเภอที่สมัครรับเลือกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการลาออกจากข้าราชการ หลักฐานการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานแสดงตนว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 2,500 บาท (เงินสด หรือตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค แล้วแต่กรณี)
สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว.2567 ต้องยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่สมัครที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนดไว้ เมื่อผู้สมัครได้ยื่นสมัครรับเลือกแล้ว ผู้สมัครจะได้รับใบสมัครรับเลือกเป็น สว. ( สว.อ.10) ไว้เป็นหลักฐาน
เปิดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร สว.2567

ปฏิทินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ ปี 2567

 • วันที่ 20-24 พ.ค.2567 เปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

เข้าสู่กระบวนการเลือกแบบไต่ระดับ

 • วันที่ 9 มิ.ย.2567 เลือก สว. : ระดับอำเภอ
 • วันที่ 16 มิ.ย.2567 เลือก สว. : ระดับจังหวัด
 • วันที่ 26 มิ.ย.2567 เลือก สว. : ระดับประเทศ
 • วันที่ 2 ก.ค.2567 วันประกาศผล

20 กลุ่มอาชีพ ที่สมัครสว.ได้ มีดังนี้

การสมัครเลือกตั้งตำแหน่ง สว. นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 20 กลุ่มตามลักษณะของแต่ละอาชีพ ซึ่งต้องระบุตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครว่า ผู้สมัครต้องการจะสมัครในกลุ่มใด เนื่องจากในขั้นตอนการคัดเลือก หรือที่เรียกกันว่า “เลือกกันเอง” ผู้สมัครจะต้องถูกแบ่งไปเลือกกันเองตามกลุ่มอาชีพที่ได้ลงสมัครไว้แต่แรก โดยทั้ง 20 กลุ่มประกอบด้วยกัน ดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการอัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 3. กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 4. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 5. กลุ่มอาชีพทํานา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 6. กลุ่มอาชีพทําสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 10. กลุ่มผ้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9
 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 14. กลุ่มสตรี
 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 20. กลุ่มอื่น ๆ (กรณีคลุมเครือ ไม่สามารถระบุไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้)
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผยยอด ยื่นภาษี 2567 แบบเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี…
สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก…
Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

โอกาสดีมาแล้ว! สายการบินดังฮ่องกง Pacific Airways Limited กำลังเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนมากถึง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…