เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เคล็ดลับ เพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

เมื่อต้องการ เพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง มีหลายวิธีที่คุณสามารถพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

วิธีเพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

เมื่อต้องการ เพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง มีหลายวิธีที่คุณสามารถพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

 • แสดงผลงานและความสำเร็จให้เห็นชัดเจน จัดทำรายงานสรุปผลงานที่โดดเด่น โครงการที่ประสบความสำเร็จ หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ช่วยสร้างมูลค่าให้องค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณค่าต่อบริษัทมากเพียงใด
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่องานจะทำให้คุณมีความสามารถมากขึ้น และมีคุณค่าต่อองค์กรมากขึ้นด้วย
 • ศึกษาอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน ทำการสำรวจอัตราค่าจ้างสำหรับตำแหน่งและประสบการณ์ใกล้เคียงกับคุณ เพื่อประเมินว่าเงินเดือนปัจจุบันของคุณเหมาะสมหรือไม่
 • เตรียมข้อมูลและเหตุผลที่ดี อธิบายถึงคุณค่าและผลงานของคุณ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ รวมถึงภาวะเงินเฟ้อหรือต้นทุนค่าครองชีพ เพื่อสนับสนุนการขอปรับขึ้นเงินเดือน
 • เลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงประเมินผลงานประจำปี หรือเมื่อบริษัทประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณา
 • รักษามารยาทและทัศนคติที่ดี การเจรจาขอขึ้นเงินเดือนควรดำเนินไปอย่างสุภาพและมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการคุกคามหรือรุนแรง

การเตรียมพร้อมและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณต่อองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ควรนำเสนออย่างมั่นใจแต่มีความสุภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตามสมควร

เพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

ประเมินระดับความสามารถของตัวเอง

ให้ประเมินความสามารถของตัวเองก่อนในการพิจารณาเรื่องเงินเดือน การรู้จักคุณค่าและศักยภาพของตนเองจะทำให้สามารถประเมินได้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงช่วยในการเจรจาต่อรองหากต้องการขอปรับขึ้นเงินเดือนหรือหางานใหม่ มีหลายวิธีในการประเมินความสามารถของตนเอง ดังนี้

 • สำรวจทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง ทั้งจากการศึกษา อบรม และจากการทำงาน เพื่อประเมินว่ามีความสามารถตรงกับงานที่ทำอยู่มากน้อยเพียงใด
 • พิจารณาผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบของโครงการที่ทำสำเร็จ การได้รับรางวัล หรือการได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
 • เปรียบเทียบกับคนอื่นในตำแหน่งและระดับประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทั้งในองค์กรเดียวกันหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถของตนเอง
 • ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง
 • ทบทวนและประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความสามารถของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการพัฒนาตนเองและประสบการณ์

การประเมินความสามารถของตนเองอย่างละเอียดและตรงไปตรงมา จะช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง สามารถเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม และวางแผนในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

เคล็ดลับเพิ่มเงินเดือน

รู้มูลค่าของตำแหน่งงาน

 • แนวโน้มอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อทราบค่ากลางของเงินเดือนในปัจจุบัน
 • โครงสร้างเงินเดือนขององค์กรหรือบริษัทที่สนใจ ซึ่งกำหนดอัตราเงินเดือนตามระดับและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
 • เปรียบเทียบเงินเดือนในตำแหน่งงานเดียวกันของบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อประเมินความเหมาะสม
 • ความสำคัญและบทบาทของตำแหน่งงานนั้นต่อองค์กร ซึ่งตำแหน่งสำคัญอาจได้รับผลตอบแทนสูงกว่า
 • ปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ภูมิภาค ขนาดองค์กร ชื่อเสียง รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ

การศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้คุณสามารถประเมินได้ว่าเงินเดือนที่คุณกำลังได้รับหรือที่คุณคาดหวังนั้นเหมาะสมหรือไม่ มีความสอดคล้องกับความสามารถของคุณและตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ในการเจรจาต่อรองเงินเดือนต่อไป

โอกาสเพิ่มเงินเดือน

รู้ทันความต้องการของคนที่มีส่วนในการตัดสินใจ

ก่อนที่จะเจรจาขอปรับขึ้นเงินเดือนหรือเปลี่ยนงานใหม่ การวิเคราะห์ว่าองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเช่นคุณมากน้อยเพียงใด จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอำนาจต่อรอง

หากคุณเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและหายากต่อองค์กร บริษัทจะยากที่จะหาคนมาทดแทนได้ คุณย่อมมีอำนาจต่อรองที่จะขอปรับขึ้นเงินเดือนมากกว่าคนอื่น แต่หากองค์กรมีบุคลากรที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับคุณอยู่มากพอสมควร คุณอาจมีอำนาจต่อรองน้อยกว่า และการเปลี่ยนงานใหม่อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

นอกจากนี้ คุณได้ให้คำแนะนำที่ดีมากว่า การที่จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการนั้น คุณต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทุ่มเทให้งานอย่างเต็มความสามารถ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ จะทำให้คุณมีโอกาสได้งานที่ดีและเงินเดือนที่สูงขึ้นตามที่คาดหวังได้ไม่ยาก

สรุปได้ว่า ก่อนเจรจาเรื่องเงินเดือน คุณต้องประเมินความต้องการขององค์กรที่มีต่อคุณเพื่อกำหนดอำนาจต่อรอง พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มคุณค่าและโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความสามารถ ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในอาชีพการงานในที่สุด

โอกาสในการเปิดมุมมองใหม่กับ PartTimeTH จะพาคุณสำรวจอาชีพเสริมและแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ ที่หลายคนอาจมองข้ามแล้วพบกันในบทความถัดไป ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…
วิธีเลือกบริษัทเข้าทำงาน บริษัทเล็กหรือใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร ?

วิธีเลือกบริษัทเข้าทำงาน บริษัทเล็กหรือใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร ?

วิธีเลือกบริษัทเข้าทำงาน ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถส่งผลต่อเส้นทางอาชีพและความพึงพอใจในงานของคุณในอนาคต ซึ่งในวันนี้ PartTimeTH ได้รวบรวมแนวทางในการตัดสินใจเลือกบริษัทเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งหากการเลือกบริษัทที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

คุณพร้อมที่จะมาสร้างสรรค์กาแฟแก้วพิเศษกับเราหรือยัง? รับสมัครเพื่อนร่วมทีม – บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…