เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 100 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 100 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 100 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังนี้

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 100 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 2.1 มีสัญชาติไทย
 • 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัคร
  (เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2542 – 7 มิถุนายน 2550)
 • 2.3 เพศขายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพันจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพันจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำกรแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสตง
 • 2.4 สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
 • 2.5 มีใจรักในการให้บริการ
 • 2.6 เป็นผู้เสื่อมใส่ในการปกค ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 • 2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  หรือเป็นโรคตังต่อไปนี้
  • 2.7.1 โรคเรื้อน
  • 2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
  • 2.7.3 โรคเท้าช้างโนระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • 2.7.4 โรคยาเสพติตให้โทษอย่างร้ายแรงรวมถึงโรตอื่นใตที่มีผลต่อการเรียนให้คณะกรรมการการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาและให้ผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
 • 2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตี
 • 2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินสันพ้นตัว
 • 2.10 ไม่เป็นบุตคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลัมละลายทุจริต
 • 2.11 ไม่เคยถูกลงโทษห้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
 • 2.12 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตห่อหน้าที่
 • 2.13 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาศตียาญาอันมิใช่ความผิดลทุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโตยประมาท
 • 2.14 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโตยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใด้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
 • 2.15 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบศัตเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โตยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัต จะให้ออกทันทีและจะดำเนินคตีอาญาตามกฎหมายต่อไป

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…