เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพผู้สมัคร สว. 2567

กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพผู้สมัคร สว. 2567
กกต.สรุป 20 กลุ่มอาชีพผู้สมัคร สว. จากทั่วประเทศทั้งหมด 48,117 คน พบ กลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ-กลุ่มชาติพันธุ์ มากสุด 5,211 คน รองมาเป็น กลุ่มสตรี 4,589 คน และกลุ่มการศึกษา 4,477 คน
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ภายหลัง กกต. ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น
กกต. จึงขอสรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 48,117 คน โดยจำแนกกลุ่มอาชีพผู้สมัคร สว.เป็นรายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 2,478 คน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,869 คน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 4,477 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,628 คน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 3,422 คน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 3,628 คน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงานหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 2,440 คน

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,180 คน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,844 คน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 ผู้สมัคร 1,200 คน

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,177 คน

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 609 คน

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,039 คน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี ผู้สมัคร 4,589 คน

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 5,211 คน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,819 คน

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 2,168 คน

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 867 คน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 3,816 คน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ ผู้สมัคร 2,656 คน

ประกาศบัญชีรายชื่อทุกกลุ่มอาชีพผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการตรวจสอบในวันที่ 29 พ.ค.2567 นี้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พ.ค.2567 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม
โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทางเว็บไชต์ www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. และข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผยยอด ยื่นภาษี 2567 แบบเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี…
สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก…
Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

โอกาสดีมาแล้ว! สายการบินดังฮ่องกง Pacific Airways Limited กำลังเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนมากถึง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…