เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

หลักสูตรแรก “นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล” ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี จบได้ภายใน 1 ปี

หลักสูตรแรก “นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล” ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี จบได้ภายใน 1 ปี
CIBA DPU หรือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ปรับหลักสูตร “นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล” ใหม่ เน้นให้จบไวภายใน 1 ปี เหมาะสำหรับนักเรียนจบ ปวส. ทุกสาย

หลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล มีความน่าสนใจอย่างไร ?

ดร.รชฏ ขำบุญ มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ยุคใหม่ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ On-Job Training ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ตรงกับสถานประกอบการ

การมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและอาจารย์ร่วมกันในรูปแบบเกรดและหน่วยกิตทำให้กระบวนการการเรียนรู้มีความเชื่อถือได้สูงขึ้น และนักเรียนสามารถรับรู้ถึงความก้าวหน้าและความพร้อมในการทำงานของตนเองได้อย่างชัดเจน เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่สายงานและตลาดแรงงานในอนาคตให้มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการเน้นที่ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และการฝึกงานที่เป็นประโยชน์ที่แตกต่างจากแบบจำลองการศึกษาที่เคยมีมาก่อนนี้ ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดงานในยุคดิจิทัลแบบเดิม ๆ

หลักสูตรแรก เรียนจบใน 1 ปี

การเรียนในรูปแบบที่มีระยะเวลาสั้น และมีความยืดหยุ่นในการเรียนสามารถตอบสนองความต้องการและสภาพความพร้อมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน นักเรียนที่มีงานหรือความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันสามารถจัดการเวลาได้ตรงตามความสะดวกของตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถาบันการศึกษา

การเรียนออนไลน์ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ระบบการเรียนออนไลน์ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนของแต่ละบุคคล

การเชื่อมโยงกับสถานประกอบการและการฝึกงานยังเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในภาคสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก เตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีความมั่นใจ นอกจากนี้ การเรียนแบบเต็มพิกัดในระยะเวลาสั้นยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นสู่สายงานที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วย รวมถึงการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพยังคงได้รับการยืนยันอย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การใช้แนวทางการเรียนรู้ที่ร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมจริง โดยมีการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับในสถานประกอบการ เป็นการเพิ่มความเข้าใจและความชำนาญในงานที่นักเรียนเลือกเรียนมา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ระบบการเรียนออนไลน์เป็นการสนับสนุนที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถจัดการเวลาเรียนได้ตามสะดวกของตนเอง และยังสามารถผสมผสานการเรียนรู้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องสละความสำคัญของการทำงานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การเรียนออนไลน์ยังเป็นช่องทางที่สะดวกสบายและยืดหยุ่นสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล มีกลุ่มรายวิชาอะไรบ้าง ?

หลักสูตร “นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล” ที่เป็นการรวมกันของความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่สายงานที่ก้าวไปข้างหน้าของการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล

1. กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับนวัตกรรม

  • การพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจ: เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างความแตกต่างในตลาด
  • การบริหารจัดการนวัตกรรม: เรียนรู้การจัดการและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

2. กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ

  • การตลาดดิจิทัล: เรียนรู้เทคนิคการตลาดออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดีย และการวางแผนการตลาดดิจิทัล
  • การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจดิจิทัล: เรียนรู้เรื่องการบัญชีและการเงินที่เฉพาะกับองค์กรในยุคดิจิทัล

3. กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัล

  • เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ: เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น การคลาวด์คอมพิวติ้ง และการบูรณาการระบบ
  • การพัฒนาแอพพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลลูกค้า: เรียนรู้การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการ

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีล้ำสมัยในการเรียนรู้ เช่นการใช้ Chat GPT เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้แบบประสม การเล่นเกมจำลองธุรกิจเพื่อฝึกทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ธุรกิจ และการใช้ระบบ ERP เพื่อเข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล” ที่ CIBA DPU ได้พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นการรวมกันของทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานจริงในสถานประกอบการและตอบโจทย์ของตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจหลักของหลักสูตรนี้คือการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำเสนอรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียนรู้แบบออนไลน์หรือออนไซต์ (e-learning) และเลือกที่จะเรียนรู้แบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) หรือการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ตามความสะดวกของนักเรียน

วัดผลลัพธ์การเรียนรู้จะเกิดผ่านชุดรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จะเกิดผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้รับการสอนและปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการร่วมประเมินจากอาจารย์และผู้ประกอบการ ซึ่งการประเมินจะเน้นที่ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับเกรดตามระดับผลงานที่เกิดขึ้นจริงในชุดรายวิชาของหลักสูตร เช่นการจัดซื้อและการบริหารจัดการในด้านธุรกิจดิจิทัล โดยเป็นต้น และสำหรับรายวิชาอื่น ๆ นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาตามที่สะดวกตามกรอบเวลาที่กำหนด

หลักสูตร “นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล” ที่เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง CIBA DPU และสถานประกอบการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมและประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการนวัตกรรมดิจิทัล

การเป็นคู่ค้าระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการมีผลมากในการผลิตบุคลากรแรงงานที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศได้

นอกจากนี้ การเป็นคู่ค้าในการศึกษาทั้งแบบปริญญาตรี เทียบโอน และปวส. ภาคพิเศษ จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเรียนได้ในหลักสูตรนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือโทร. 02-954-7300

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รีบเลย! กรมแรงงาน รับสมัครชายไทย ทำงานอุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีใต้ 1,500 คน

รีบเลย! กรมแรงงาน รับสมัครชายไทย ทำงานอุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีใต้ 1,500 คน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ…
JOB EXPO THAILAND 2024 เปิดให้ลงทะเบียนตำแหน่งงานว่าง 700,000 อัตรา

JOB EXPO THAILAND 2024 เปิดให้ลงทะเบียนตำแหน่งงานว่าง 700,000 อัตรา

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย…
บริษัทดังศรีราชา เตรียมปลดพนักงาน 3,000 คน เหตุปรับโครงการครั้งใหญ่

บริษัทดังศรีราชา เตรียมปลดพนักงาน 3,000 คน เหตุปรับโครงการครั้งใหญ่

ข่าวการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของบริษัทดังในพื้นที่บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ได้สร้างความตกใจอย่างมากให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ จากการรายงานของ “นิวส์ชลบุรี-ระยอง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…