เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 5 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 5 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 5 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนัก วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชสถิติ) และนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชสถิติ)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน หรือทางการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน

3.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 • จํานวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ สมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสแกนหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.3 ในรูปแบบไฟล์ pdf. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ใบสมัครที่ส่งก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และหลังวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 • ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ กรณีจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้ที่ QR code แนบ ท้ายประกาศฉบับนี้
 • ขั้นตอนที่ 2 ปริ้นเอกสารใบสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือ ชื่อผู้สมัคร และสแกนไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.3 ในรูปแบบไฟล์ pdf. ส่งทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected]
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…