เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 12 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 12 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 20 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักฟิสิกส์การแพทย์

 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางฟิสิกส์การแพทย์
  • 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี
  • 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
 • 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาชีวเวชศาสตร์
  • 2. มีความรู้ความสามารถด้านการทำ Paraffin block และตัดเนื้อด้วยเครื่อง Microtome ทำ ให้เป็นแผ่นสไลด์ Histology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 3. มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน Anatomy, Gross examination and descriptionจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 4. มีความรู้พื้นฐานด้านสารเคมี และในการเตรียมสารประกอบต่างๆ
  • 5. มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • 6. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • 2. มีทักษะทางด้านวิชาการศึกษา จัดทำแผน หรือจัดทำโครงการหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

5. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
  • 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
  • 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและและการทำงานเป็นทีมได้ดี

6. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
  • 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3. มีความสร้างสรรค์ และมีใจบริการ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  • 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

9. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน 4 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  • 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1.มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือหลักสูตรด้านบริการทันตกรรม จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
  • 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  • 3. เพศหญิง
  • 4. มีใจรักงานบริการ

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 – 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 • 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
 • 2. มีใจรักงานบริการ

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 – 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  • 2. เพศชาย

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 6800 ต่อ 1518 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัครและฐานสัญญาในการเก็บเปิดเผย ข้อมูลบุคคล (ด้านผู้สมัครงาน) ตามเอกสารแนบท้าย ระบุตำแหน่งและกลุ่มงานที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือ ในใบสมัคร ให้ชัดเจน พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS (บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด) เท่านั้น ไปยัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน”และถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…