เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

5 สิ่งที่พนักงานต้องการได้รับ จากที่ทำงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

5 สิ่งที่พนักงานต้องการได้รับ จากที่ทำงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
เคยรู้หรือไม่ ? สิ่งที่พนักงานต้องการได้รับในที่ทำงาน นั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งหากให้สิ่งที่พนักงานต้องการได้ การตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านของพนักงานและองค์กร โดยในวันนี้ PartTimeTH จะพาทุกท่านไปติดตามบทความที่น่าสนใจ ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

5 สิ่งที่พนักงานต้องการได้รับในที่ทำงาน มีอะไรบ้าง ?

1. ได้รับการยอมรับนับถือ

การที่หัวหน้าแสดงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและมีเหตุผล โดยมีลักษณะดังนี้

 • การยอมรับและชื่นชม: เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการทำโปรเจคให้สำเร็จ หัวหน้าจะแสดงความยินดีและชื่นชม เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและได้รับการยอมรับในความสามารถของตน
 • การให้โอกาสและสอนงาน: ในกรณีที่พนักงานทำงานผิดพลาด หัวหน้าจะไม่ดุด่า แต่จะให้โอกาสในการแก้ไขและสอนงาน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน: หัวหน้าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพนักงานจะมีตำแหน่งหรือหน้าที่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในองค์กร และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีในพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององค์กรต่อไป

ได้รับการยอมรับนับถือ

2. ได้รับการชื่นชม

การได้รับการชื่นชมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานทุกคน การแสดงออกถึงความขอบคุณและการชมเชยเมื่อพนักงานทำงานสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับหัวหน้า ความใส่ใจในเรื่องนี้สามารถสร้างผลดีอย่างมากต่อกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้อย่างมหาศาล

การแสดงความขอบคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ซับซ้อน เพียงการกล่าวคำขอบคุณด้วยความจริงใจ หรือการเขียนโน๊ตเล็กๆ ที่มีข้อความว่า “ขอบคุณ” แล้ววางไว้บนโต๊ะของพนักงาน สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีและเสริมกำลังใจให้พนักงานรู้สึกว่าความพยายามของพวกเขาได้รับการเห็นคุณค่า

การชื่นชมพนักงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน แต่ยังสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นระหว่างพนักงานและองค์กร ทำให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำงานให้ดีที่สุดและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากขึ้น

ดังนั้น การใส่ใจและการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพนักงานจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้าควรให้ความสำคัญ เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

3. เพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้

การมีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีความสำคัญต่อพนักงานในองค์กรหลายประการ ดังนี้

 • การใช้เวลาร่วมกันในที่ทำงาน: พนักงานในหลายองค์กรใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการทำงาน มากกว่าการใช้เวลาที่บ้าน ดังนั้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
 • การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี: เมื่อพนักงานสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข จะทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปในทางที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน
 • ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน: หากพนักงานไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานด้วยทัศนคติที่ตรงกันได้ นอกจากจะทำให้พนักงานไม่มีความสุขแล้ว ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วย เนื่องจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่สนับสนุนกัน อาจทำให้เกิดความขัดแย้งและการทำงานที่ไม่ประสานกัน

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

4. การเข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กร

การเข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการเข้ากันได้ดังกล่าว ได้แก่

 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน: พนักงานต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่หมายถึงพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ บรรยากาศการทำงานที่ดีช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
 • การทำงานที่มีระบบ: องค์กรที่มีการจัดการที่เป็นระบบ มีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานที่มีระบบช่วยลดความสับสนและความเครียดในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: เงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการที่ดึงดูดใจ เช่น ประกันสุขภาพ โบนัส การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้คุณค่าและใส่ใจในความต้องการของพวกเขา
 • วัฒนธรรมองค์กร: วัฒนธรรมองค์กรที่เข้ากับค่านิยมและเป้าหมายของพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีช่วยสร้างความผูกพันระยะยาวระหว่างพนักงานกับองค์กร
 • การสื่อสารและการมีส่วนร่วม: องค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการสื่อสารที่โปร่งใส ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันในองค์กร

ความลงตัวระหว่างพนักงานและองค์กรที่มีการจัดการองค์ประกอบเหล่านี้อย่างเหมาะสม จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

เพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้

5. ทำงานโดยมีวัตถุประสงค์

ความรู้สึกว่า ตัวเองกำลังทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกคน เพราะเป็นแรงจูงใจในการทำงานและช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ นี่คือประเด็นหลักๆ ที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

 • การที่พนักงานเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรจะช่วยให้พวกเขารู้ว่าทำไมงานที่ทำถึงมีความสำคัญ
 • การสื่อสารวัตถุประสงค์องค์กรอย่างชัดเจนและบ่อยครั้งจะช่วยให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงงานของตนกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน

การระบุเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน

 • พนักงานต้องการรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรให้สำเร็จเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร
 • การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจะช่วยให้พนักงานเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จที่คาดหวังจากงานของพวกเขา

การเชื่อมโยงงานกับผลกระทบโดยรวมขององค์กร

 • พนักงานต้องการรู้ว่างานของพวกเขามีผลกระทบอย่างไรต่อภาพรวมขององค์กร
 • การแสดงให้เห็นถึงผลกระทบและความสำคัญของงานที่พนักงานทำต่อองค์กรจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จขององค์กร

การยอมรับและให้กำลังใจ

 • การได้รับการยอมรับและการให้กำลังใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า
 • การให้คำชมและการยอมรับผลงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

การพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคล

 • การให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคลจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนมีคุณค่าและกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
 • การฝึกอบรมและการสนับสนุนในด้านการเรียนรู้จะช่วยให้พนักงานมีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้พวกเขามีความมั่นใจและรู้สึกว่าตนมีบทบาทสำคัญในองค์กร

ด้วยการให้ความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ องค์กรสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีวัตถุประสงค์ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…
ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว เป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานให้รักและสามัคคีกัน ร่วมมือกันในลักษณะ “การทำงานเป็นทีม” วัฒนธรรมนี้เน้นให้พนักงานรู้จักพูดคุยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยองค์กรจะมีแบบแผนค่านิยมของครอบครัวที่พนักงานทุกคนเคารพและเชื่อฟัง…
เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

การถ่ายรูปสมัครงาน เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราเอง หากคุณต้องการที่อยากจะได้งานนั้นจริง ๆ เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…