เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 86 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 86 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 86 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักการตลาด 5

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาโท ทางการตลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

2. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านวิชาการ)

 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
  • ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

3. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านปฏิบัติการ)

 • จำนวน 21 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
  • ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

4. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านด้านธุรกิจ)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
  • ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

5. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางวิศวกรรมโยธา
  • ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
  • ทางวิศวกรรมสำรวจ
  • ทางวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • ทางวิศวกรรมยานยนต์

7. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8. ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9. ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ทางการพัฒนาชุมชน
  • ทางการพัฒนาสังคม
  • ทางรัฐศาสตร์
  • ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10. ตำแหน่ง บุคลากร 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ทางรัฐประศาสนศาสตร์
  • ทางบริหารรัฐกิจ

11. ตำแหน่ง นักฝึกอบรม 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ทางรัฐประศาสนศาสตร์
  • ทางบริหารรัฐกิจ
  • ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ วิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

12. ตำแหน่ง นิติกร 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร

13. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี
  • ทางการประชาสัมพันธ์
  • ทางนิเทศศาสตร์
  • ทางวารสารศาสตร์
  • ทางสื่อสารมวลชน
  • ทางวารสารสนเทศ
  • ทางการโฆษณา
  • ทางการกระจายเสียง
  • ทางการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
  • ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  • ทางสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  • ทางสื่อสารการตลาดดิจิทัล

14. ตำแหน่ง เลขานุการ 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางภาษา
  • ศิลปศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • ครุศาสตร์

15. ตำแหน่ง นักบัญชี 4

 • จำนวน 10 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

16. ตำแหน่ง นักการเงิน 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

17. ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ทางคอมพิวเตอร์
  • ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทางวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์

18. ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ทางคอมพิวเตอร์
  • ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทางวิทยาการข้อมูล

19. ตำแหน่ง สถาปนิก 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม

20. ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการโลจิสติกส์

21. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 4

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค

22. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล

23. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

 • จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

24. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

 • จำนวน 13 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

25. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

26. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

27. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…