เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 28 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 28 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 28 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังนี้

รหัสคุณวุฒิ 01

 • สังกัดฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี ถ้ามีใบรับรองการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

รหัสคุณวุฒิ 02

 • สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า ส่วนพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และการตลาดด้านออนไลน์หรือการตลาด ดิจิทัล (หากมีประสบการณ์จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Canva ได้ หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้า (Customer Journey) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 04

 • สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,890 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • ความรู้คำสั่ง SQL Statement ในการจัดการข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) เช่น Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น
  • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ iOS, Android และบน Windows
   มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม REST API ได้ และบน Windows
  • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการเขียน REST API, React, Nexy.js, Flutter, UX/UI Design, Salesforces CRM, Oracle Procedure and View จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้อย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 05

 • สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล ส่วนระบบงานบริหารบุคคลดิจิทัล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น C#, VB.Net, ASP.net มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Service และ Web Application เช่น JavaScript, CSS, HTML5 มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Server เช่น IIS, Apache
  • มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Repost มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ Microsoft SQL Server มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement, Stored Procedure
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทํางานเป็นทีมได้
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสคุณวุฒิ 06

 • สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ส่วนพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 4
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Front End Software ด้วย .Net Framework uaz Net Core เช่น C#, C#.NET, VB.Net, ASP.net หรือ Front-end JavaScript Framework (Angular) เป็นต้น หากมีความรู้ความเข้าใจ React, Vue, React Native, Flutter จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Back End Software ด้วย Net Framework และ Net Core เช่น Web Service/Web Application, Rest API, Web Service/Soap & Rest Service เป็นต้น
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาด้วย HTML, CSS, JavaScript มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน WebServer เช่น IIS, Apache
  • มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Repost มีความรู้ความสามารถในการออกแบบใช้ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือควบคุมเวอร์ชั่น
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี น่าเชื่อถือ มีบุคลิกคล่องตัว มีทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้ สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

รหัสคุณวุฒิ 07

 • สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ส่วนบริหารการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้งาน มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้งาน โดยจัดทำ Workflow, Prototype ด้วย UML และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Change Requirement) และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
  • มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมระบบงานให้ตรงตามความต้องการ
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บความต้องการ รายละเอียดคุณสมบัติระบบงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและดูแลระบบงาน
  • มีความรู้ความ สามารถในการออกแบบ ใช้ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement, Stored Procedure
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 08

 • สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนสถาปัตยกรรมโซลูชั่นดิจิทัล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์
  • สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน โดยสามารถประยุกต์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดแนวทางประกอบการตัดสินใจให้กับองค์กรได้
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้าน IT

รหัสคุณวุฒิ 09

 • สังกัดฝ่ายโพสต์เน็กซ์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • หมายเหตุ ผู้คัดเลือกได้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้าน IT มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการนำเสนอบริการ มีความสามารถในการเจรจาและวางแผนคิด อย่างเป็นระบบ ชอบการเรียนรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน

รหัสคุณวุฒิ 10

 • สังกัดฝ่ายกฎหมาย
 • จํานวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และ/หรือ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

รหัสคุณวุฒิ 11

 • สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ส่วนบริหารจัดการโครงการด้านความยั่งยืน
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการความคิดเชิงระบบ และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ
  • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันในหลากหลายรูปแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองได้ทันที
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของไปรษณีย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 12

 • สังกัดฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนอัตราค่าบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการบริการไปรษณีย์
  • มีทักษะในการคำนวณ และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สามารถนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจได้ สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ และหากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 13

 • สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรม
 • จํานวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

รหัสคุณวุฒิ 14

 • สังกัดฝ่ายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนวิชาการและส่งเสริมความปลอดภัย (สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4 ส่วนอำนวยการและบุคคล (สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์กลาง ชั้น 4 เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายด้านปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและวิเคราะห์ อุบัติเหตุจากการทำงาน

รหัสคุณวุฒิ 15

 • สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ส่วนสถานพยาบาลไปรษณีย์ไทย 2
  จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

รหัสคุณวุฒิ 16

 • สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนคำนวณราคา
 • จํานวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

รหัสคุณวุฒิ 17

 • สังกัดฝ่ายบริหารการเงิน ส่วนตรวจใบสำคัญ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม ERP (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 18

 • สังกัดฝ่ายบริหารการเงิน ส่วนเงินค้างและเงินยืมทดลอง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม ERP (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 19

 • สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ส่วนการตลาดและบริการลูกค้า (สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์บางรัก ชั้น 4 เลขที่ 4 ตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

รหัสคุณวุฒิ 20

 • สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ส่วนระบบไปรษณีย์และสารสนเทศ (สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไปรษณีย์บางรัก ชั้น 4 เลขที่ 4 ตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอน เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ▶ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” และอ่านขั้นตอนการรับสมัคร
 • เลือกคุณวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง โดยต้องกรอกข้อมูล ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน สำหรับในช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย * สามารถกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลนั้นก็ได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…