เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ 49 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ 49 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ 49 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  • 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
  • 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
  • 3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
  • 4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
  • 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  • 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  • 7. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   คอมพิวเตอร์ หรือ
  • 8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
  • 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
  • 10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
  • 11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
  • 12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  • 13. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ

 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  • 1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
  • 2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
  • 3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  • 1. สาขาวิชาโยธา หรือ
  • 2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
  • 3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่ง นายช่างโยธา

 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  • 1. สาขาวิชาโยธา หรือ
  • 2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
  • 3. สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
  • 4. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  • 1. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือ
  • 2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  • 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
  • 4. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
  • 5. สาขาวิชาเครื่องกล

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

12. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยชางทั่วไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ่นไป (ม.3 ขึ้นไป)

14. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป (ป.5 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย (ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…