เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เปิดโลก “อาชีพทันตแพทย์” ที่ใครๆ คิดว่างานสบาย รายได้ดี

เปิดโลก “อาชีพทันตแพทย์” ที่ใครๆ คิดว่างานสบาย รายได้ดี
อาชีพทันตแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันถึง เพราะมองว่าเป็นงานที่มีรายได้ดีและสถานะทางสังคมสูง ทว่าในความเป็นจริงแล้ว งานของทันตแพทย์นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด มาลองเปิดโลกอาชีพนี้กันดูว่า แท้จริงแล้วงานของทันตแพทย์มีอะไรบ้าง

“อาชีพทันตแพทย์” คือใคร?

อาชีพทันตแพทย์ เป็นอาชีพที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพในช่องปากทุกอย่างตั้งแต่ฟัน กระพุ้งแก้ม เพดานปาก เหงือก ฯลฯ ด้วยการตรวจวินิจฉัย ป้องกันไปจนถึงการรักษาความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่องปากทั้งหมด เพื่อให้ช่องปากของคนไข้กลับมาทำงานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ‘หมอฟัน’ ซึ่งหมอฟันทุกคนจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมก่อนที่จะประกอบวิชาชีพหรือเปิดคลินิกส่วนตัวได้ โดยหมอฟันหนึ่งคนจะสามารถทำงานที่โรงพยาบาลและคลินิกด้วยได้ มีทั้งหมด 12 สาขาด้วยกัน แบ่งตามความถนัดเฉพาะทาง ได้แก่

 • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • สาขาปริทันตวิทยา
 • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
 • สาขาทันตสาธารณสุข
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 • สาขาทันตกรรมหัตถการ
 • สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
 • สาขาทันตกรรมทั่วไป
 • สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
 • สาขานิติทันตวิทยา
เปิดโลก “อาชีพทันตแพทย์” ที่ใครๆ คิดว่างานสบาย รายได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของทันตแพทย์

ทันตแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย หน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของทันตแพทย์ประกอบด้วย

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในช่องปาก : ทันตแพทย์จะทำการตรวจสอบสภาพช่องปาก ฟัน เหงือก และลิ้นของผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพและทำการรักษาตามอาการที่พบ เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ หรือปัญหาการเรียงตัวของฟัน
 • ป้องกันโรคในช่องปาก : การให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เช่น วิธีการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อป้องกันฟันผุและโรคเหงือก
 • ทำหัตถการทางทันตกรรม : การทำหัตถการต่างๆ เช่น การอุดฟัน การถอนฟัน การรักษารากฟัน การใส่ฟันปลอม การครอบฟัน และการทำรากเทียม
 • รักษาความสะอาดและสุขอนามัยของคลินิก : การรักษาสภาพแวดล้อมในคลินิกให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
 • ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการรักษา : การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากและแนวทางการรักษาที่เหมาะสม พร้อมทั้งตอบคำถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจรักษา
 • ร่วมงานกับทีมทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ : การทำงานร่วมกับทีมทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 • พัฒนาความรู้และทักษะทางทันตกรรม : การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านทันตกรรม และการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติม

ทันตแพทย์มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย การทำหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเอาใจใส่ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตำแหน่งและเส้นทางการเติบโตของทันตแพทย์

ทันตแพทย์ต้องทำงานใช้ทุนการศึกษาให้กับรัฐบาลในสายงานที่เรียนมา โดยวิธีการจับฉลากว่าจะได้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาล ศูนย์อนามัยต่าง ๆ ที่อยู่ทั่วประเทศเป็นเวลา 3 ปี เมื่อใช้ทุนจนครบหมดแล้ว ค่อยจะสามารถเลือกเส้นทางอาชีพต่อไปได้หลากหลายดังนี้

 • เลื่อนตำแหน่ง : สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในโรงพยาบาลต่อไป ก็จะมีโอกาสเติบโตด้วยการเลื่อนตำแหน่งตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งการเลื่อนตำแหน่งนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของทันตแพทย์แต่ละคน
 • เรียนต่อเฉพาะทาง : ทันตแพทย์บางคนอาจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาเฉพาะทางที่ตัวเองสนใจ เช่น ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเด็ก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม
 • เปิดคลินิกของตัวเอง : บางคนอาจจะลงทุนเปิดคลินิกทำฟันเป็นของตัวเองหลังใช้ทุนจบ การเปิดคลินิกของตัวเองนั้นจะต้องมีการวางแผนธุรกิจ การจัดการ และการตลาด เพื่อให้คลินิกเติบโตและมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตในสายงานของทันตแพทย์นั้นมีหลายเส้นทางให้เลือก แต่ละเส้นทางจะมีความท้าทายและโอกาสที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจและเป้าหมายของทันตแพทย์แต่ละคน

รายได้ของทันตแพทย์

ทันตแพทย์จะมีรายได้อยู่หลายช่องทางรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 40,000 – 80,000 บาทหรือมากกว่าเมื่อเรียนต่อเฉพาะทางแบ่งได้ดังนี้

 • ฐานเงินเดือน ประมาณ 18,000 บาท ในโรงพยาบาลรัฐ
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท ทุกคนที่มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงในถิ่นทุรกันดาร เริ่มที่ 10,000 – 20,000 บาท หากประจำในพื้นที่ที่ทุรกันดารมากแค่ไหนก็จะได้มาก
 • ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ 10,000 บาท สำหรับหมอฟันที่ไม่ทำคลินิกเอกชนระหว่างที่ใช้ทุน แต่ถ้าหมอทำคลินิกก็จะไม่ได้ส่วนนี้
 • ค่าโอที เริ่มที่ 500 บาท/วัน แล้วแต่โรงพยาบาลโดยจะต้องอยู่เวรจนถึง 20.00 น. อาจจะอาทิตย์ละครั้งแล้วแต่โรงพยาบาลจะจัดเวรให้
 • ค่าตอบแทนหากทำคลินิก คิดเป็น 50% ของการรักษา

*ยอดรายได้ต่าง ๆ เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างแต่ละองค์กร

ข้อดีของการเป็นทันตแพทย์

 • ทำงานเป็นเวลา มีเวลาเข้า-ออกงานที่แน่นอนทำให้ทำงานเป็นเวลา สามารถไปทำกิจกรรมอื่นได้ มีเวลาให้คนรักและครอบครัว เพื่อนฝูง มีเวลาไปเที่ยว พักผ่อน ออกทริปสั้น ๆ ได้เรื่อย ๆ
 • ถือเป็นงานที่มั่นคง เมื่อเรียนจบแล้วไม่ตกงานแน่นอน เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นอาชีพที่ต้องรักษา ดูแลคนไปตลอดชีวิตเพราะช่องปากของคนเราย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
 • ได้ค่าตอบแทนดี เนื่องจากมีค่าตอบแทนจากหลายช่องทางและสามารถไปทำคลินิกได้อีก
 • เปิดคลินิกส่วนตัวได้ ทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถที่จะเปิดคลินิกของตัวเองได้เลย
 • มีเวลาพักผ่อนเยอะ เนื่องจากทำงานเป็นเคสและจบเป็นวัน ทำให้มีเวลาพักผ่อน ไม่เครียดสะสม เพราะเป็นงานที่จบในที่ทำงาน พรุ่งนี้ก็เริ่มเคสใหม่ ๆ
 • ถือเป็นอาชีพที่ได้ใช้ฝีมือ แต่ละครั้งที่อุดฟันได้สวย ปั้นฟันได้ดีก็จะทำให้ภูมิใจในผลงาน
 • ได้ช่วยเหลือคน เพราะเป็นงานทำให้คนไข้หายเจ็บได้ทันทีเป็นที่พึ่งให้คนไข้ยามเจ็บป่วยได้ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ได้ทำบุญกับคนอีกด้วย
เปิดโลก “อาชีพทันตแพทย์” ที่ใครๆ คิดว่างานสบาย รายได้ดี

เส้นทางสู่อาชีพทันตแพทย์

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจอยากที่จะทำอาชีพทันตแพทย์จะต้องเรียนมาทางสายสามัญ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหากจบจากสายวิทย์คณิตจะยิ่งได้เปรียบ ต้องเป็นคนขยัน ทำเกรดเฉลี่ยได้้ดี ชอบที่จะเรียนรู้และมีหัวด้านการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ฯลฯ เพราะต้องใช้ในการสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สรุปส่งท้าย

การศึกษาในสายวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขอแนะนำว่าควรเลือกเรียนเพราะมีความหลงใหลในวิชาชีพนี้อย่างแท้จริง หากตั้งใจจะเรียนคณะนี้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและจัดสรรเวลาเรียนให้เหมาะสม ไม่ต้องกังวลหากตนเองไม่มีทักษะด้านงานฝีมือ เพราะสามารถฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้
อาชีพทันตแพทย์เปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์จากเคสต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกไปประจำในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะทำให้พบกับเคสที่มีความหลากหลายมากกว่าการทำงานในเมืองใหญ่ เป็นที่รู้กันว่าทันตแพทย์ที่ไปประจำในต่างจังหวัดเพียง 1 ปี จะได้เจอเคสแทบจะทุกประเภท การเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ทำให้ทักษะและประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและมีความมั่นใจในงานของตนมากยิ่งขึ้น
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…