เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

พม.แจ้งข่าวดี เปิดยื่นเรื่อง ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ-คนพิการ หลังละ 40,000 บาท

พม.แจ้งข่าวดี เปิดยื่นเรื่อง ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ-คนพิการ หลังละ 40,000 บาท
ข่าวดีซ่อมบ้านผู้สูงอายุจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ล่าสุด กระทรวงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้สูงอายุและการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยมีงบประมาณให้บ้านละ 40,000 บาท นอกจากนี้ กระทรวงยังเปิดช่องทางให้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พม.เตรียมเปิดยื่นเรื่อง ซ่อมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาย้ำว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการดูแลสวัสดิการสำหรับกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่ให้แก่กลุ่มเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด รัฐบาลจึงได้ใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึงขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างบ้าน และใช้แรงงานจากช่างชุมชนหรือช่างจากทหารในการช่วยซ่อมแซมและสร้างบ้าน

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ

ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของตน หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ของกระทรวง พม. โดยกระทรวงได้มีการจัดทีมงานเพื่อตรวจสอบและประเมินความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง

การดำเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการที่มักประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ผู้มีสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
 • ที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง
 • อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อน

การซ่อมบ้านผู้สูงอายุ มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร ?

ขั้นตอนการพิจารณาในการปรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • การยื่นคำร้อง: คนพิการจะต้องยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ หรือสาขาที่ใกล้ที่สุด
 • การเยี่ยมบ้าน: เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการเพื่อสำรวจความต้องการและสภาพความเป็นอยู่
 • การพิจารณาอนุมัติ: เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคำร้องและแจ้งผลการอนุมัติ
 • การปรับที่อยู่อาศัย: เมื่ออนุมัติแล้ว จะมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ

คนพิการในพื้นที่ต่างจังหวัด

 • การยื่นคำร้อง: คนพิการจะต้องยื่นคำร้องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • การประสานงาน: พมจ. จะส่งเรื่องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อดำเนินการประสานงาน
 • การเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง: อปท. จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการเพื่อสอบข้อเท็จจริง
 • การอนุมัติและปรับที่อยู่อาศัย: เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ จะดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ

กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

 • หลักฐานจากการยินยอม: ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของที่อยู่อาศัย
 • กรณีเป็นบ้านเช่า: ต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยในที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

ขั้นตอนการซ่อมแซมบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

 • ยื่นคำขอ: ผู้สูงอายุหรือบุคคลในครอบครัวสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่จาก พมจ. หรือ อปท. จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
 • คณะกรรมการพิจารณา: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แจ้งผล: พมจ. หรือ อปท. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สูงอายุหรือบุคคลในครอบครัวทราบช
 • ดำเนินการซ่อมแซม: หากได้รับการคัดเลือก พมจ. หรือ อปท. จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ม.33-39-40 เช็กด่วน เงินประกันสังคม กรกฎาคม จ่ายเท่าไร ?

ม.33-39-40 เช็กด่วน เงินประกันสังคม กรกฎาคม จ่ายเท่าไร ?

ไขข้อสงสัย เงินประกันสังคม เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2567 แต่ละมาตรา…
บริษัท มอนเด นิสซิน รับสมัครพนักงานรายเดือน สวัสดิการเยี่ยม

บริษัท มอนเด นิสซิน รับสมัครพนักงานรายเดือน สวัสดิการเยี่ยม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรี เมื่อเพจ Facebook ชื่อ “อมตะนครชลบุรี” เผยแพร่ภาพหนุ่มสาวมากกว่า…
เผยรายได้ ซูซูกิ มอเตอร์ แต่ละปีได้รายได้-กำไรต่อปีเท่าไร ?

เผยรายได้ ซูซูกิ มอเตอร์ แต่ละปีได้รายได้-กำไรต่อปีเท่าไร ?

การประกาศยุติการผลิตของ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…